اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
کاووش جستجو،بررسی، تحقیق مشاهده
کاوک کاوه مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
کاکله از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان... مشاهده
کاکو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در... مشاهده
کاکی نام پدر ماکان دیلمی مشاهده
کایوس کیوس مشاهده
کبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کبوده از شخصیتهای شاهنامه، مردم چوپان افراسیاب تورانی مشاهده
کتماره از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم... مشاهده
کدمان نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
کراخان نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی مشاهده
کرام الدین بزرگوار دین مشاهده
کردعلی کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای)... مشاهده