اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کوش کوشش و سعی مشاهده
کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ مشاهده
کولیار نام روستایی مشاهده
کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده
کی آرمین آرمین مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
کیارزم مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد) مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده