اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
باشور جنوب مشاهده
باشوک نوعی پرنده شکاری مشاهده
باغبان باغبان مشاهده
باغبان کةسێ وا چاودێری باخ دةکا= باغبان مشاهده
باقر شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران... مشاهده
باگه نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بالا قیافه مشاهده
بالاچ از سرداران بلوچ مشاهده
بالبان نوعی پرنده ‏شکاری مشاهده
بالنده پرنده مشاهده
بالوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پا... مشاهده
بالویز سفیر مشاهده
بالک استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی د... مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
بامشاد نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پاد... مشاهده