اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بازیان مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگه... مشاهده
باژار شهرک ، بازار، مکان داد و ستد مشاهده
باژه نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخ... مشاهده
باسام ترسناک مشاهده
باستان قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته مشاهده
باسکان قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال مشاهده
باشو در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خدا... مشاهده
باشوان نام کوهی در بانة، آشیانه مشاهده
به گوی خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس... مشاهده
باشور جنوب مشاهده
به یزداد آفریده نیک خداوند مشاهده
باشوک نوعی پرنده شکاری مشاهده
بها درخشندگی، روشنی مشاهده
بهاء الدین روشنی دین ، نام پدر مولانا جلال الدین مولوی بلخی ،... مشاهده
باغبان باغبان مشاهده
باگه نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بالا قیافه مشاهده
بالاچ از سرداران بلوچ مشاهده
بالبان نوعی پرنده ‏شکاری مشاهده
بالوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پا... مشاهده
بالویز سفیر مشاهده
بهامد پیشامد خوب مشاهده
بالک استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی د... مشاهده
بامشاد نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پاد... مشاهده
بهپور مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور ( پسر) ، نام پهلوان... مشاهده
بانگ خبرکردن مردم، اذان مشاهده
بهداور آن که به درستی داوری می کند مشاهده
بانیپال نام بزرگترین پادشاه آشور مشاهده
باهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
باهوز گردباد مشاهده
باهک نام جد آذرباد ماراسپند مشاهده
باهیف بادام مشاهده
باوا بابا مشاهده
بهروش آن که شیوه و روشی بهتر از دیگران دارد مشاهده
بهزادان نام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش مشاهده
باکور شمال مشاهده
بهستان نیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
بایا بایسته، ضروری مشاهده
بهستون نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبر... مشاهده
بایتگین از امرای سلطان مسعود غزنوی مشاهده
بهسود از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
بهسودان نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی مشاهده
بایزید با ایمان، مۆمن ، نام عارفی مشهور کرد زبان «بایزید... مشاهده
بایف بادام مشاهده
ببک مردمک چشم مشاهده
بتام خوشمزه مشاهده
بتاو سریع مشاهده
بهلول از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون... مشاهده
بهمن داد داده بهمن مشاهده
بثریک اسم امام علی در زبان حبشی مشاهده