اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بردل صبحانه مشاهده
برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر... مشاهده
برزآذر مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر ب... مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
بکیاش بکتاش مشاهده
برزام نام جد مانی مشاهده
بی بش محروم مشاهده
برزاو مد دریا مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
برزفری فریبرز مشاهده
برزما ماه شب چهارده. بدر مشاهده
برزمند باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر... مشاهده
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
بیاره نام روستایی مشاهده
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
بیباک با جرأت مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
بیتاوان بی گناة مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
بیرشاد یادمان خوشحالی مشاهده
بیرگا یادگه. بیرگه. یادگه مشاهده
برگش سینی، طبق مشاهده
بیرور متفکر مشاهده
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
بیساران بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک... مشاهده
برهمن برهمن مشاهده
برهمند برهمن مشاهده
بیستون محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ،... مشاهده
برو بلوط مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده
بینر بیننده مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
برکاو دامنةکوه مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
برکو خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
برکوش پیش بند مشاهده