اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
برچاو منتظر ، زیبا ، پدیده مشاهده
برداش نتیجه مشاهده
بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
بردل صبحانه مشاهده
بردیس (به کسر ب ) مرد مغرور مشاهده
برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر... مشاهده
برزآذر مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر ب... مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
بکیاش بکتاش مشاهده
برزام نام جد مانی مشاهده
بی بش محروم مشاهده
برزاو مد دریا مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
برزفری فریبرز مشاهده
برزما ماه شب چهارده. بدر مشاهده
برزمند باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر... مشاهده
برزمهر مرکب از برز( نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید) ، از... مشاهده
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
بیاره نام روستایی مشاهده
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
بیباک با جرأت مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
بیتاوان بی گناة مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
بیدار آگاه، مطلع، هوشیار مشاهده
بیرام بایرام مشاهده
بیرشاد یادمان خوشحالی مشاهده
بیرگا یادگه. بیرگه. یادگه مشاهده
برگش سینی، طبق مشاهده
بیرور متفکر مشاهده
برمال جلوی منزل ، سجادة، خانةدار مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
بیزار کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
بیساران بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک... مشاهده
برهمن برهمن مشاهده
برهمند برهمن مشاهده
بیستون محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ،... مشاهده
برو بلوط مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
بروان پیش بند مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده