اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بردیا نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
بهراد <p>&nbsp;(تلفظ: behrād) اسمی پسرانه و ایرانی&nbsp;... مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
برنا جوان مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
بهنود نام پادشاهان هند مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
بهادر دلیر، شجاع مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
بارسین زاده خدای ماه مشاهده
بهروز خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ا... مشاهده
برزان «بارزان» مشاهده
برانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور... مشاهده
بسام ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گ... مشاهده
بهشاد مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد مشاهده
باتیس دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا... مشاهده
بروا اعتقاد مشاهده
بهتاش مرکب از کلمه فارسی به بعلاوه پسوند ترکی تاش ، شریک... مشاهده
بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ مشاهده
بصیر آگاه، بینا، از نامهای خداوند مشاهده
بکتاش بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم مشاهده
بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان... مشاهده
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بنجامین بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقو... مشاهده
برهم بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن» مشاهده
بشیر بشارت دهنده، مژده دهنده مشاهده
بلال نام اولین مؤذن اسلام مشاهده
باقر شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران... مشاهده
بهبد مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
بایرام عید، جشن،ترکی شده پدرام مشاهده
برمک عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی ب... مشاهده
بهدین پیرو آیین زرتشتی مشاهده
باهوز گردباد مشاهده
ببک مردمک چشم مشاهده
بوار محل عبور در رودخانه مشاهده
بوژان ، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن مشاهده
برشان امت مشاهده
برین پیشین ، عریض، پهناور مشاهده
بزرگ والا، برجستة، نام شاعری کرد مشاهده