اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بینر بیننده مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
برکاو دامنةکوه مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
برکو خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
برکوش پیش بند مشاهده
بیکس تنها و بدون حامی مشاهده
بریان گذر آب یا باد مشاهده