اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شبلی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم مشاهده
شبنا جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا مشاهده
شجاع الدین آن که در دفاع از دین شجاع است مشاهده
شجاع الملک آن که در دفاع از کشور شجاع است مشاهده
شداد نام فرزند عاد(ع) مشاهده
شراکیم نام یکی از سپهبدان مازندران مشاهده
شرف بزرگواری، برتری مشاهده
شرف الزمان موجب بزرگی عصر و روزگار مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
شفروه نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان مشاهده