اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شاهوش آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شاهک شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و... مشاهده
شاوران از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در... مشاهده
شهرداد نام قدیم شهر اهواز مشاهده
شهنوش مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل) مشاهده
شیران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در... مشاهده
شاویس شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخص... مشاهده
شاکر شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شک... مشاهده
شایورد شادورد مشاهده
شرف الدین موجب آبروی دین و آیین مشاهده
شعیا اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به... مشاهده
شفیع شفاعت کننده، پایمرد مشاهده
شقیق نام یکی از سرداران علی(ع) مشاهده
شلیخا سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع) مشاهده
شماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ا... مشاهده
شماس خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخص... مشاهده
شماساس از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در... مشاهده
شمس الهدی خورشید هدایت مشاهده
شمعون شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع) مشاهده
شمیران از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
شمیل باد شمال ، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس مشاهده
شمینه حاصلخیز، برکت یافته مشاهده
شنطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خس... مشاهده
شنگان از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگ... مشاهده
شنگل شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیا... مشاهده
شه موبد شاه موبد مشاهده
شهباز شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری مشاهده
شهبال بزرگترین پر پرنده مشاهده
شهبان برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن مشاهده
شهرآزاد نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
شهرآگیم حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران مشاهده
شهربان حاکم شهر مشاهده
شهرتاش شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری مشاهده
شهرخواست نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طب... مشاهده
شابرزین شاه برزین مشاهده
شابهار نام دشتی در نواحی کابل مشاهده
شهرسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا... مشاهده
شهرگان شهری، اهل شهر مشاهده
شهرگیر فاتح شهر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و... مشاهده
شهروان شهربان، نگهبان شهر مشاهده
شادان برزین نام دانشمندی از مردم توس مشاهده
شهرود نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی مشاهده
شادان هرمز مرکب از شادان ( شاد) + هرمز اهورامزدا یا خدا مشاهده
شهروین شهنام ، از نامهای باستانی مشاهده
شادبه بهترین شادی مشاهده
شهرین نام یکی از نجبای ایرانی در زمان ساسانیان مشاهده
شهریور نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... مشاهده
شادتگین شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران درب... مشاهده
شهفور شه(فارسی) + فور(معرب پور) ، شاهپور پسر شاه، شاهزا... مشاهده
شهمردان نام پسر ابولخیر، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی مشاهده