اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شاروسین پادشاه مقدس مشاهده
شارویه شیرویه مشاهده
شاعی شیعی مشاهده
شامل حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبرا... مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
شانیا کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست - مصمم مشاهده
شاه برزین نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا) مشاهده
شاه بهرام نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر مشاهده
شاه پر شهپر مشاهده
شاه سرور نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر مشاهده
شاه محمد شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در ز... مشاهده
شاه مراد شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو مشاهده
شاه موبد شوهر ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
شاه هژبر شاه(فارسی) + هژبر(از عربی مشاهده
شاهارا حافظ شبهای روزه داران مشاهده