اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرازمان حکم و فرمان مشاهده
فراست زیرکی، هوشیاری، درک و فهم مشاهده
فراسیاک افراسیاب مشاهده
فرام معرب از عبری، تندرو مشاهده
فرامرز مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
فرانسیس آزاد - رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ... مشاهده
فراهل نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی مشاهده
فراهیم نام جد زرتشت مشاهده
فراهین فرایین مشاهده
فراوک اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوست... مشاهده
فراییم معرب از عبری نام پسر یوسف (ع) مشاهده
فرایین از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قبا... مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
فربود راست و درست مشاهده
فربین بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلا... مشاهده