اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فایز نایل، رستگار مشاهده
فایض فیض رسان، فایده بخش مشاهده
فایق فائق ، دارای برتری ، مسلط ، چیره ، عالی ، برگزیده مشاهده
فتاح گشاینده، از نامهای خداوند مشاهده
فتح الدین پیروزی در دین مشاهده
فتح الله پیروزی خدا مشاهده
فتحعلی مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومی... مشاهده
فتوت جوانمردی، بخشندگی، سخاوت مشاهده
فخرالدین سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ای... مشاهده
فخرالملک مایه سربلندی و افتخار سرزمین مشاهده
فداک نام روستایی در حجاز مشاهده
فرابرز نام پهلوانی ایرانی مشاهده
فرادخت مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده) مشاهده
فراراد مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده) مشاهده
فرازان مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت) مشاهده