اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرتاش وجودی که در برابر عدم است مشاهده
فرتوس نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب مشاهده
فرج گشایش در کار مشاهده
فرج الله گشایشی از جانب خداوند مشاهده
فرجاد فاضل و دانشمند مشاهده
فرجود معجزه، اعجاز مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
فرحت شادی، شادمانی مشاهده
فرخ بد فرخنده وخجسته مشاهده
فرخ به مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خ... مشاهده
فرخ تاش فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تا... مشاهده
فرخ داد مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت) مشاهده
فرخ زات صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت مشاهده
فرخ زند مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان ز... مشاهده
فرخ شاد مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در... مشاهده