اسم دختر با و

نام معنی نام جزییات
وردآفرید آفریده گل مشاهده
وردآور مرکب از ورد( گل) + آور( آورنده) مشاهده
وردی کوچک، ریز‏نقش مشاهده
ورشان قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گوین... مشاهده
ورقا کبوتر،نام درختی کوچک و معروف مشاهده
ورهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
وریشه درخشش، برق مشاهده
وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید مشاهده
وسیم دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
وش خواستن مشاهده
وشان ، افشان، کاشتن ، تکان شدید مشاهده
وشن خوب است مشاهده
ولان مکانیکةگل زرد بسیار داشتة باشد مشاهده
ولگا بلندترین رود اروپا مشاهده