اسم دختر با و

نام معنی نام جزییات
وادی سرزمین، رود، نهر مشاهده
وارتوش گل سرخ ظریف مشاهده
واله عاشق بی قرار، شیفته و مفتون مشاهده
والیه مؤنث والی مشاهده
وانوش دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه مشاهده
وانیا هدیه با شکوه خداوند مشاهده
وانیار با سواد ،فارغ التحصیل مشاهده
وجیهه زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم مشاهده
وچان زمان استراحت کوتاة مشاهده
وحدانه یکی یکدانه مشاهده
وحیده مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
ودا به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوان که... مشاهده
ورتا گل، هم ریشه با مشاهده
ورتاج گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد مشاهده
ورجا بلندمرتبه، ارجمند مشاهده