اسم لاتین

نام معنی نام جزییات
گلوریا فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
لیدا خانم، بانو مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده
ملینا عسل ، رنگ گل بهی ، همچنین نوعی گل مشاهده
مونیکا مشاور مشاهده
میکسا کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این وا... مشاهده
ویکتور پیروز شدن، ظفریافتن مشاهده
هلما محافظ مشاهده
هیلدا نیرومند، قوی مشاهده