معنی اسم صباحت

زیبایی، جمال

ریشه اسم صباحت

فراوانی اسم صباحت

تا کنون کسی با نام صباحت در گهواره ثبت نام نکرده است.