معنی اسم آباندخت

دختر آبان ، دختر متولد شده در ماه آبان، همسر دارا پادشاه پیشدادی

ریشه اسم آباندخت

فراوانی اسم آباندخت

تا کنون کسی با نام آباندخت در گهواره ثبت نام نکرده است.