معنی اسم آبانک

آبان کوچک

ریشه اسم آبانک

فراوانی اسم آبانک

تا کنون کسی با نام آبانک در گهواره ثبت نام نکرده است.