معنی اسم آبرخ

زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد

ریشه اسم آبرخ

فراوانی اسم آبرخ

تا کنون کسی با نام آبرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.