معنی اسم آبسال

باغ، بستان

ریشه اسم آبسال

فراوانی اسم آبسال

تا کنون کسی با نام آبسال در گهواره ثبت نام نکرده است.