معنی اسم ابتهاج

شادمانی، خوشی

ریشه اسم ابتهاج

فراوانی اسم ابتهاج

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ابتهاج ثبت نام شده اند.