معنی اسم ابتهاج

شادمانی، خوشی

ریشه اسم ابتهاج

فراوانی اسم ابتهاج

تا کنون کسی با نام ابتهاج در گهواره ثبت نام نکرده است.