معنی اسم ارم

نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم ارم

فراوانی اسم ارم

تا کنون کسی با نام ارم در گهواره ثبت نام نکرده است.