معنی اسم اریکا

نام روستایی در استان مازندران

ریشه اسم اریکا

فراوانی اسم اریکا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام اریکا ثبت نام شده اند.