معنی اسم اسپنوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم اسپنوی

فراوانی اسم اسپنوی

تا کنون کسی با نام اسپنوی در گهواره ثبت نام نکرده است.