معنی اسم الوا

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم الوا

فراوانی اسم الوا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام الوا ثبت نام شده اند.