معنی اسم باتوف

نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ

ریشه اسم باتوف

فراوانی اسم باتوف

تا کنون کسی با نام باتوف در گهواره ثبت نام نکرده است.