معنی اسم بادر

حرکت باد ،فرشتة مأمور باد

ریشه اسم بادر

فراوانی اسم بادر

تا کنون کسی با نام بادر در گهواره ثبت نام نکرده است.