معنی اسم بلار

آدم شوخ طبع

ریشه اسم بلار

فراوانی اسم بلار

تا کنون کسی با نام بلار در گهواره ثبت نام نکرده است.