معنی اسم تابان چهر

آن که چهره ای روشن و درخشان دارد

ریشه اسم تابان چهر

فراوانی اسم تابان چهر

تا کنون کسی با نام تابان چهر در گهواره ثبت نام نکرده است.