معنی اسم تارمیتا

بنیان، اساس

ریشه اسم تارمیتا

فراوانی اسم تارمیتا

تا کنون کسی با نام تارمیتا در گهواره ثبت نام نکرده است.