معنی اسم خالواش

نوعی سبزی معطر

ریشه اسم خالواش

فراوانی اسم خالواش

تا کنون کسی با نام خالواش در گهواره ثبت نام نکرده است.