معنی اسم خرشا

خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم خرشا

فراوانی اسم خرشا

تا کنون کسی با نام خرشا در گهواره ثبت نام نکرده است.