معنی اسم خرمدخت

دختر شاد و با طراوت

ریشه اسم خرمدخت

فراوانی اسم خرمدخت

تا کنون کسی با نام خرمدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.