اسم فارسی دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان،... مشاهده
خاتون لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان د... مشاهده
خانم گل خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت... مشاهده
خوشه تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند،دسته... مشاهده
خوبیار یارخوب مشاهده
خاتونک خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیک... مشاهده
خارا نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
خاره خارا مشاهده
خارک نوعی خرمای زرد و خشک مشاهده
خاطرآسا خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر مشاهده
خاطرافروز خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش مشاهده
خاطرنواز خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع مشاهده
خاور مشرق مشاهده
ختا نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده ا... مشاهده
ختن نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان... مشاهده
خجسته مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت مشاهده
خجسته لقا خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو مشاهده
خدا نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
خرام رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخ... مشاهده
خرامان آن که با ناز و تکبر راه می رود مشاهده
خرشا خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از... مشاهده
خرم بانو بانوی شاد و خوشحال مشاهده
خرم بهار آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعل... مشاهده
خرم گل آن که چون گل خرم و با طراوت است مشاهده
خرمچهر آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد مشاهده
خرمدخت دختر شاد و با طراوت مشاهده
خرمن توده غله درو شده ، توده و مقدار انبوه از هر چیز مشاهده
خرمناز زیبا و با طراوت مشاهده
خرمه نام همسر مزدک مشاهده
خندان چهر آن که چهره ای خندان و متبسم دارد مشاهده
خندان گل آن که چون گل شاداب و باطراوت است مشاهده
خوردیس مانند خورشید، درخشان مشاهده
خورشیدبانو مرکب از خورشید + بانو( ملکه) مشاهده
خورشیددخت مرکب از خورشید + دخت( دختر) مشاهده
خورشیدرخ آن که چهره اش چون خورشید می درخشد مشاهده
خورشیدفر آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد مشاهده
خورشیدمهر آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد مشاهده
خوروش تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
خوش لقا خوش(فارسی) + لقا(عربی) خوش صورت، زیبا مشاهده
خوشاب آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان مشاهده
خوشین خوش و زیبا مشاهده