معنی اسم خورشیدرخ

آن که چهره اش چون خورشید می درخشد

ریشه اسم خورشیدرخ

فراوانی اسم خورشیدرخ

تا کنون کسی با نام خورشیدرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.