معنی اسم شاخ نبات

شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی

ریشه اسم شاخ نبات

فراوانی اسم شاخ نبات

تا کنون کسی با نام شاخ نبات در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا