معنی اسم صادقه

مونث صادق. راستگو و درستکار

ریشه اسم صادقه

فراوانی اسم صادقه

تا کنون کسی با نام صادقه در گهواره ثبت نام نکرده است.