معنی اسم صبرینه

صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است

ریشه اسم صبرینه

فراوانی اسم صبرینه

تا کنون کسی با نام صبرینه در گهواره ثبت نام نکرده است.