معنی اسم طلاسان

طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر

ریشه اسم طلاسان

فراوانی اسم طلاسان

تا کنون کسی با نام طلاسان در گهواره ثبت نام نکرده است.