معنی اسم طلاسان

طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر

ریشه اسم طلاسان

فراوانی اسم طلاسان

تا کنون کسی با نام طلاسان در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا