معنی اسم عزت الزمان

آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است

ریشه اسم عزت الزمان

فراوانی اسم عزت الزمان

تا کنون کسی با نام عزت الزمان در گهواره ثبت نام نکرده است.