معنی اسم عزت زمان

عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان

ریشه اسم عزت زمان

فراوانی اسم عزت زمان

تا کنون کسی با نام عزت زمان در گهواره ثبت نام نکرده است.