معنی اسم فاتن

فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب

ریشه اسم فاتن

فراوانی اسم فاتن

تا کنون کسی با نام فاتن در گهواره ثبت نام نکرده است.