معنی اسم فایحه

مؤنث فایح

ریشه اسم فایحه

فراوانی اسم فایحه

تا کنون کسی با نام فایحه در گهواره ثبت نام نکرده است.