معنی اسم فایقه

مؤنث فائق

ریشه اسم فایقه

فراوانی اسم فایقه

تا کنون کسی با نام فایقه در گهواره ثبت نام نکرده است.