معنی اسم فخری

فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار

ریشه اسم فخری

فراوانی اسم فخری

تا کنون کسی با نام فخری در گهواره ثبت نام نکرده است.