معنی اسم فرحت

شادی، شادمانی

ریشه اسم فرحت

فراوانی اسم فرحت

تا کنون کسی با نام فرحت در گهواره ثبت نام نکرده است.