معنی اسم ليبرا

(به کسر ب) ، آزاد

ریشه اسم ليبرا

فراوانی اسم ليبرا

تا کنون کسی با نام ليبرا در گهواره ثبت نام نکرده است.