معنی اسم مامیثا

گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز

ریشه اسم مامیثا

فراوانی اسم مامیثا

تا کنون کسی با نام مامیثا در گهواره ثبت نام نکرده است.