معنی اسم مردآوند

نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم مردآوند

فراوانی اسم مردآوند

تا کنون کسی با نام مردآوند در گهواره ثبت نام نکرده است.