معنی اسم مشکاه

مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

ریشه اسم مشکاه

فراوانی اسم مشکاه

تا کنون کسی با نام مشکاه در گهواره ثبت نام نکرده است.