معنی اسم مشکناز

مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم مشکناز

فراوانی اسم مشکناز

تا کنون کسی با نام مشکناز در گهواره ثبت نام نکرده است.