اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهرسا <p>نام مهرسا با تلفظ /Mehrsā/ مرکب است از دو واژه... مشاهده
ماهور <p>تلفظ (<span style="color: #454638; font-family:... مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
ملورین <p>(تلفظ: melorin) اسمی دخترانه و ایرانی</p> <p>ب... مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
مهلا <p>&nbsp;(تلفظ: mahlā) اسمی دختران با ریشه عربی و... مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
ماندانا <p>تلفظ (mandana) اسمی ایرانی و دخترانه</p> <p>به... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
محیصا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه محیصا با تلفظ /M&ael... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده
مرسده مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده